Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp44ms.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
  2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
   • cel linku nie jest odpowiednio określony,
   • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
   • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
   • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
   • pochodzą z różnych źródeł,
   • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
   • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
   • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sebastianem Kubskim, email: sebastin_kubski@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 343-66-67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne od ul. gen. A. Fieldorfa "Nila" oraz jedno wejście boczne usytuowane jest ze szczytu szkoły od strony boiska znajdują się dwa wejścia awaryjne.
 2. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne, przy którym znajduje się portiernia.
 3. Sekretariat, gabinet dyrektora i pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku. Wyróżnione pomieszczenia znajdują się na prawo od wejścia głównego.
 4. Budynek szkoły jest wyposażony w windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Na każdym piętrze w portalu i pomieszczeniach administracyjnych widnieją tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.
 6. Przy budynku głównym znajduje się basen kryty, do którego prowadzi jedno wejście główne usytuowane od strony ul. Gen. A. Fieldorfa "Nila", na salę gimnastyczną po bocznej stronie od wejścia znajduje się szatnia dla korzystających z basenu. Od ul. Twardzickiego znajduje się wejście boczne dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W każdej szatni znajduje się toaleta oraz prysznic dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Przy ul. Piwnika Ponurego 10 na terenie obiektu sportowego znajduje się kompleks Orlik. Toalety i szatnie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, boiska są na poziomie zero. Wejście do budynku głównego znajduje się od strony ul. Piwnika Ponurego 10 po bocznej stronie mieści się portiernia, drugie wejście umieszczone jest po przeciwnej stronie budynku znajduje się tam podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Równolegle do budynku głównego znajduje się stadion sportowy. W budynku przyległym znajdują się szatnie sportowe nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście na stadion jest z poziomu zero. Do trybun nie prowadzą schody dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na trybuny prowadzą dwa wejścia od strony doliny śmierci. Wejście ewakuacyjne znajdują się od strony ul. Piwnika Ponurego i Monte Casino. Obok budynku z szatniami znajduje się budynek z pomieszczeniami technicznymi i pracownią plastyczną. Do pracowni plastycznej prowadzi wejście boczne ze szczytu budynku. Pomieszczenie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 12. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).

Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest niedziela
21 kwietnia 2024 roku


Imieniny obchodzą:
Feliks, Addar, Anzelm, Drogomił, Apollo, Apollina, Bartosz, Konrad

Inne
Deklaracja
dostępności

SEKRETARIAT SZKOŁY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 14:30
wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 14:30
czwartek 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 14:30

liceum@liceumxv.edu.pl


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 08:00 – 16:00
WTOREK 12:00 – 17:00
ŚRODA 07:00 – 13:00
CZWARTEK 07:00 – 13:00
PIĄTEK 07:00 – 13:00

mgr Karolina Kowalska

pedagog@liceumxv.edu.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
WTOREK 09:30 – 14:30
ŚRODA 11:00 – 15:30
CZWARTEK 11:00 – 16:00
PIĄTERK 11:00 – 13:30

mgr Marta Krakowiak

psychologsportu@liceumxv.edu.pl


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły - e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxv.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxv.edu.pl)