Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY


Kontakt

Pedagog

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Karolina Kowalska

pedagog@liceumxv.edu.pl

Psycholog sportu

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 12:00
ŚRODA 10:30 – 17:00

mgr Marta Krakowiak

psychologsportu@liceumv.edu.pl

Gdzie szukać pomocy - instytucje
Rodzina

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA UDZIELAJĄCE POMOCY W PROBLEMACH RODZINNYCH

„NIEBIESKA LINIA” OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

801 12 00 02 poniedziałek-sobota 8:00 – 22:00; niedziele i święta 8:00 – 16:00

MEDAR CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Zygmunta Berlinga 3, tel. 52 348 55 47, fax. 52 343 92 60 www.medar.org.pl - zapobieganie patologiom społecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, przestępczość nieletnich i innym; prowadzenie Pracowni Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki; prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 15:30 – 17:30 ul.Bernardyńska 3, tel. 052 379 34 05

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

tel. 080020002

TELEFON ZAUFANIA DO SPRAW RODZIN

poniedziałek – piątek 10:00 – 14:00 tel. 052 322 88 11

MIEJSKA PORADNIA RODZINNA

ul. Słowackiego 3, tel. 052 321 11 26 - terapia rodzin; poradnictwo

BYDGOSKIE CENTRUM WSPARCIA RODZINY

ul. Dunikowskiego 2, tel. 052 375 33 82 - terapia rodzin, poradnictwo

"TERAPEUTICA" ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWY

ul. Al. Adama Mickiewicza 17/2, tel. 501 024 105 www.terapeutica.pl

OŚRODEK PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ

ul. Jagiellońska 61a, tel. 52 340 11 76 - grupy wsparcia dla młodzieży; grupy terapeutyczne; porady indywidualne

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Konarskiego 1 – 3, tel. 52 583 54 12 www.pcpr.powiat.bydgoski.pl - rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w rodzinie; pomoc osobom niepełnosprawnym

REJONOWY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Porazińskiej 9, tel. 52 343 66 44 www.mopsbydgoszcz.org.pl - przemoc w rodzinie; alkoholizm; narkomania; ubóstwo; bezrobocie; niepełnosprawność

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA UDZIELAJĄCE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2

ul. Gawędy 5, tel. 52 322 80 32, kom. 697 910 785, fax. 052 321 07 61 www.poradnia.bydgoszcz.pl - wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna; indywidualne porady; dysleksja, dysgrafia itp.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1

ul. Obrońców Bydgoszczy 1, tel. 52 322 52 06 www.ppp1.bydgoszcz.pl - wczesna diagnoza psychologiczno – logopedyczna; indywidualne porady; dysleksja, dysgrafia itp.

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Sułkowskiego 58, tel. 52 372 11 82 (dorośli); 52 371 01 58 (młodzież) www.wpzp.bydgoszcz.pl - diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych; diagnoza zaburzeń rozwojowych

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Stawowa 1, tel. 52 373 85 86 www.pzp.bydgoszcz.pl - diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych; diagnoza zaburzeń rozwojowych

KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM

ul. Kurpińskiego 19, tel. 52 585 42 60 www.cm.umk.pl - psychozy; nerwice; depresja, zaburzenia odżywiania; terapia uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych; interwencja kryzysowa; poradnie przykliniczne.
Uzależnienia

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA UDZIELAJĄCE POMOCY W RÓŻNYCH FORMACH UZALEŻNIENIA

BYDGOSKI OŚRODEK REHABILITACJI TERAPII UZALEŻNIEŃ I PROFILAKTYKI BORPA

ul. Przodowników Pracy 12, tel. 52 375 54 05; 52 361 76 82 ul. Porazińskiej 9, tel. 52 344 52 82 (filia w Fordonie) www.borpa.bydgoszcz.pl - profilaktyka uzależnień; rozwiązywanie problemów alkoholowych; pomoc dla dzieci i młodzieży

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

ul. Gajowa 43, tel. 52 371 19 08; 664 664 377 www.ptzn.org.pl - uzależnienia od narkotyków, alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych

MONAR – PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. Bohaterów Kragujewca 11, tel. 52 361 21 43 www.monar.bydgoszcz.pl -poradnictwo dla rodzin, rodziców i młodzieży; diagnoza uzależnienia; grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej; grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej; grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych; konsultacje psychologiczne

Pomoc materialna
Obiady
W ramach dofinansowania przez MOPS
Pomoc w postaci gorącego posiłku ( przeważnie chodzi o sfinansowanie dziecku obiadów w stołówce szkolnej ) może być przyznana uczniowi przez MOPS bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe to 456 zł na jednego członka rodziny. Pomoc może być ponadto przyznana odpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Odpłatność za świadczenie wynosi wówczas 25 % kosztu posiłku. Pozostałe 75 % pokrywa MOPS. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
 • Dzieciom do 7 roku życia.
 • Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
  • Ubóstwa.
  • Sieroctwa.
  • Bezdomności.
  • Bezrobocia.
  • Niepełnosprawności.
  • Długotrwałej lub ciężkiej choroby.
  • Przemocy w rodzinie.
  • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.
  • Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.
  • Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze.
  • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.
  • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
  • Alkoholizmu lub narkomanii.
  • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
  • Klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Filii Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy.
Stypendia i zasiłki

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (Rozdział 8a) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Pomoc materialna może mieć dwojaki charakter:

socjalny

 • Stypendium szkolne
 • Wyprawka szkolna
 • Zasiłek szkolny

motywacyjny

 • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Socjalne

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tzn. 456,00 zł netto.

Może być ono przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp. Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA W GABINECIE PEDAGOGA.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – od listopada 2009 r. kwota ta wynosi 91 zł, maksymalna wysokość zasiłku szkolnego to obecnie 455 zł.

O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Kiedy można starać się o przyznanie zasiłku szkolnego?

 • śmierć jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • straty w gospodarstwie domowym wynikłe między innymi z powodu pożaru, powodzi, huraganu, kradzieży mienia, itp.,
 • długotrwałą chorobę dziecka lub członka rodziny,
 • wypadek dziecka lub członka rodziny,
 • brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą źródła utrzymania,
 • inne szczególne okoliczności, jeśli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z „procesem edukacyjnym."
Motywacyjne

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium to stanowi nagrodę dla ucznia zaangażowanego w naukę i osiągającego wysokie oceny. Wymaganą średnią ocen ustala komisja stypendialna powołana w szkole przez dyrektora szkoły.

Przed ostatecznym ustaleniem wymaganej średniej ocen, komisja stypendialna obowiązana jest zasięgnąć opinii dwóch organów szkoły:

 • Rady pedagogicznej.
 • Samorządu uczniowskiego.

O przyznanie tego stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Wypłacane jest ono raz w semestrze, a jego wysokość ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIECIA SPORTOWE

Warunkiem otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium to, podobnie jak stypendium za wyniki w nauce, jest udzielane przez szkołę i ma charakter fakultatywny. O jego przyznanie uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. . Podobnie jak stypendium za wyniki w nauce, wypłacane jest ono raz w okresie, a jego wysokość ustalana jest przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wysokość tego stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium to jest adresowane do wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który spełnia warunki do otrzymania tej formy świadczenia.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów należy:

 • Otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.
 • lub
 • Wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Aby uzyskać stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania należy posiadać wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • Być laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju.
 • Być laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.
 • Być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki.
 • Być uczniem uczestniczącym w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.
 • Być uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Informacje dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest piątek
21 czerwca 2024 roku


Imieniny obchodzą:
Teodor, Domamir, Demetria, Lutfryd, Alojza, Alojzy, Marcja, Rudolf, Rudolfina, Alicja, Rudolfa, Chloe

Inne
Deklaracja
dostępności

SEKRETARIAT SZKOŁY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 14:30
wtorek 7:30 - 14:30
środa 7:30 - 14:30
czwartek 7:30 - 14:30
piątek 7:30 - 14:30

liceum@liceumxv.edu.pl


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 15:00
wtorek 8:00 - 15:00
środa 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 15:00


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 08:00 – 16:00
WTOREK 12:00 – 17:00
ŚRODA 07:00 – 13:00
CZWARTEK 07:00 – 13:00
PIĄTEK 07:00 – 13:00

mgr Karolina Kowalska

pedagog@liceumxv.edu.pl


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
WTOREK 09:30 – 14:30
ŚRODA 11:00 – 15:30
CZWARTEK 11:00 – 16:00
PIĄTERK 11:00 – 13:30

mgr Marta Krakowiak

psychologsportu@liceumxv.edu.pl


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły - e-mail: liceum@liceumxv.edu.pl

Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxv.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxv.edu.pl)